Regulamin


§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.szamaldo.pl jest firma:


SZAMALDO Tomasz Szamałek
ul. Bodycha 120/22
05-820 Piastów
NIP: 5222696708
REGON: 388608577


1.2. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.szamaldo.pl.
1.3. Regulamin sklepu internetowego SZAMALDO umieszczony jest na stronie internetowej www.szamaldo.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przed zawarciem umowy.


§ 2 Definicje


Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – SZAMALDO Tomasz Szamałek, ul. Bodycha 120/22, 05-820 Piastów
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.szamaldo.pl przez SZAMALDO Tomasz Szamałek
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać zamówienia w ramach sklepu internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego


3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu SZAMALDO, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w sklepie internetowym SZAMALDO kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym SZAMALDO konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym SZAMALDO konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona sklepu internetowego SZAMALDO posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży


4.1. Zamówienia w sklepie internetowym SZAMALDO można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym SZAMALDO jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności


5.1. W sklepie SZAMALDO istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
- przelew na konto bankowe sprzedawcy,
- płatność on-line za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych,
- płatność za pobraniem,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu SZAMALDO zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa


6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawa odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach sklepu internetowych SZAMALDO i wynosi średnio 2-3 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby zamówienia były realizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku produktów na zamówienie lub personalizowanych, sprzedawca ustala z Klientem indywidualny termin dostawy.
6.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost.
6.4. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej sklepu przy składaniu zamówienia.
6.5. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

§ 7 Odstąpienie do umowy


7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. produktów personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
7.3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie 7.1., Kupujący powinien poinformować o tym sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy szamaldo@gmail.com lub pocztą na adres: SZAMALDO Tomasz Szamałek, ul. Bodycha 120/22, 05-820 Piastów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną sprzedawca niezwłocznie potwierdzi (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
7.7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
7.8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia do Klienta, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez sklep).
7.11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.10 regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.


§ 8 Reklamacje


8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami regulaminu.
8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie drogą elektroniczną na adres mailowy szamaldo@gmail.com lub pocztą na adres: SZAMALDO Tomasz Szamałek, ul. Bodycha 120/22, 05-820 Piastów.
W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


§ 9 Postanowienia końcowe


9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez sprzedawcę.
9.2. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
9.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego SZAMALDO zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku Cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
9.5. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.szamaldo.pl.
9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2021r.Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl